ไทย

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยและตัวแทน 
ติดต่อเรา

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 

เราภูมิใจนำเสนอโปรแกรมที่มอบหลักสูตรเชิงวิชาการที่เข้มข้นและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน เรายังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การใช้ภาษาในชีวิตจริงไปในเวลาเดียวกัน ความสามารถและความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน

คณะครูผู้สอนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษและมีประสบการณ์มากมายในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ครูผู้สอนของเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของคุณให้สูงขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 1 มิถุนายน
ค่าสมัคร: $65

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ทัฟส์

ค่าเรียน
ค่าเรียนนี้รวมค่าหลักสูตร ค่าที่พักแบบห้องพักคู่ ค่าอาหาร รถรับส่งจากสนามบิน ประกันสุขภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เราสามารถจัดหาห้องพักเดี่ยวโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลักสูตรระดับมัธยม อิงลิชทูเดย์

ออกแบบมาสำหรับนักเรียนอายุ 15-17 ปี ที่สนใจพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา

 • วันที่หลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายหลักสูตร
 • สาระสำคัญของหลักสูตร: พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสภาพแวดล้อมห้องเรียนขนาดเล็กที่มีความเป็นส่วนตัว และช่วยให้คุณเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมภายในห้องเรียนที่หลากหลาย
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร: ทัศนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อสำรวจพื้นที่เกรทเตอร์บอสตัน (Greater Boston) และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา มีกิจกรรมหลากหลายในช่วงบ่ายและเย็น รวมถึงกีฬาและเวลาสำหรับใช้ห้องสมุด
 • การเรียนเชิงปฏิบัติการ (ไม่บังคับ): กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
อิงลิชทูเดย์ หลักสูตร 4 และ 6 สัปดาห์

เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนอายุ 17 ปี หรือมากกว่าที่สนใจพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา

 • วันที่หลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายหลักสูตร
 • สาระสำคัญของหลักสูตร: เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
 • กิจกรรมเลือกพิเศษ: สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นหัวข้อที่ทำให้คุณสนใจ
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร: ค้นพบอเมริกาผ่านการทัศนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อสำรวจพื้นที่เกรทเตอร์บอสตัน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา มีกิจกรรมหลากหลายในช่วงบ่ายและเย็น รวมถึงกีฬาและเวลาสำหรับใช้ห้องสมุด
 • การเรียนแบบเข้มข้นในช่วงบ่าย (ไม่บังคับ): เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อเน้นทักษะในการออกเสียง การพูด คำศัพท์ ทักษะการเขียน และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สถาบันสำหรับนักศึกษานานาชาติ

การอบรมที่เน้นทักษะการเขียนและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรระดับปริญญา การสมัครเรียนหลักสูตรนี้ คุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน (internet), 197 คะแนน (computer) หรือ 530 คะแนน (paper)

 • วันที่หลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายหลักสูตร
 • หลักสูตรการพูดเชิงวิชาการ: พัฒนาและขัดเกลาทักษะด้านภาษาสำหรับการทำงานเป็นทีม การอภิปราย การโต้แย้ง และสำหรับการสนทนาในรูปแบบอื่น ๆ การสอนหลักไวยากรณ์และการออกเสียงที่ออกแบบตามระดับทักษะของนักศึกษาแต่ละคน
 • หลักสูตรการเขียนงานวิจัย: นักศึกษาจะได้เขียนงานวิจัยระดับปริญญาและพบกับครูผู้สอนที่จะให้ความคิดเห็นแบบส่วนตัว และพัฒนาทักษะด้านการฟัง การจดบันทึก การเขียน และการนำเสนอในการประชุมสัมมนา
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร: ค้นพบอเมริกาผ่านการทัศนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อสำรวจพื้นที่เกรทเตอร์บอสตัน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกา
หลักสูตรทุนการศึกษา สเต็ม (STEM) ระหว่างประเทศ

หลักสูตรจะเตรียมความพร้อมให้แก่คุณสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์) โดยการมอบการฝึกอบรมแบบมุ่งเน้นด้านการพูดเชิงวิชาการและการเขียนเพื่อการวิจัย คุณจะได้รับเครดิตของมหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts) ผ่านหลักสูตรพิเศษที่สอนโดยคณะจากวิทยาลัยวิศวกรรมทัฟส์ (Tufts) โดยผู้สมัครสำหรับหลักสูตรนี้จะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสนใจที่จะศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับ STEM ที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และมีคะแนนโทเฟล (TOEFL) ขั้นต่ำ 71 คะแนน (ทางอินเทอร์เน็ต) หรือ 197 คะแนน (คอมพิวเตอร์)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: หลักสูตรเฉพาะที่มุ่งเน้นด้านการพูดเชิงวิชาการและการเขียนเพื่อการวิจัย คุณจะทำงานเพื่อพัฒนาและปรับทักษะภาษาของคุณสำหรับการทำงานเป็นทีม การหารือ การโต้วาที และปฏิสัมพันธ์ผ่านคำพูดด้านอื่น ๆ คุณยังจะเรียนรู้ในการสร้างรายงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย

การสื่อสารเพื่อความเป็นมืออาชีพด้านเทคนิค: คุณจะได้รับชั่วโมงเครดิตสำหรับภาคการศึกษา 3 ชั่วโมงที่สามารถใช้ได้กับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts) หรือโอนไปยังหลักสูตรอื่น ๆ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อการสื่อสารอย่างมีสติ ใช้หลักเกณฑ์การสื่อสารด้วยการเขียนและคำพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อความที่เหมาะสมสำหรับผู้รับสารในสถานศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสถานที่ทำงาน  ตลอดหลักสูตร คุณจะได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการสร้างและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมนอกหลักสูตร: ค้นพบอเมริกา – เสนอการเดินทางระยะสั้นนอกวิทยาเขตเพื่อสำรวจพื้นที่ของเกรตเทอร์บอสตันและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

เรามุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ให้ความเข้าอกเข้าใจและความปลอดภัยแก่นักเรียนของคุณ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ กรุณาติดต่อสำนักงานของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรวิชาการ

ครูผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการสอนในระดับใด

ครูผู้สอนทั้งหมดของเราเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ และส่วนใหญ่สอนในโรงเรียนรัฐและเอกชนในระหว่างภาคการศึกษา ครูส่วนใหญ่ของเราจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติและได้รับการอบรมเพื่อสอนกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ตรารางประจำวันเป็นเช่นใดบ้าง มีกิจกรรมใด ๆ ในวันสุดสัปดาห์หรือไม่

ชั้นเรียนสำหรับหลักสูตรระดับมัธยมจะเริ่มในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:00 น. และระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:30 น. เราได้จัดกิจกรรมไว้สำหรับช่วงบ่ายและเย็นในเกือบทุกวัน ในช่วงวันสุดสัปดาห์จะมีทริปทัศนศึกษาที่ใช้เวลามากขึ้นในพื้นที่บอสตันและนิวอิงแลนด์

การเรียนเชิงปฏิบัติการภาคบ่ายคืออะไร

ตัวเลือกเพิ่มสำหรับการเรียนเชิงปฏิบัติการภาคบ่ายจะเป็นการสอนเพิ่มเติมจากชั้นเรียนในตอนเช้า ซึ่งจะมีการสอน 4 ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย และ 2 ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับหลักสูตรระดับมัธยม การเรียนเชิงปฏิบัติการนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพห้องเรียนที่เล็กกว่า โปรดทราบว่านักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนเชิงปฏิบัติการภาคบ่ายจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ในบ่ายวันเดียวกันกับการเรียนเชิงปฏิบัติการ

นักเรียนที่เข้ามาเรียนมาจากประเทศใดบ้าง

เรารับนักเรียนจากทั่วโลก และจำนวนนักเรียนที่มาจากแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามีนักเรียนจากประเทศรัสเซีย ญี่ปุ่น เวเนซุเอลา สเปน ซาอุดีอาระเบีย จีน ฝรั่งเศส ไต้หวัน อิรัก เซอร์เบีย และเกาหลีใต้ ฯลฯ

มีความช่วยเหลือทางการแพทย์อะไรบ้างที่นักเรียนของฉันจะได้รับ

นักเรียนจะได้รับการประกันสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในระหว่างที่อยู่ในพื้นที่สถานศึกษา นักเรียนสามารถใช้บริการศูนย์สุขภาพในวิทยาเขตทัฟส์ หรือคลินิกและโรงพยาบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรสามารถไปเป็นเพื่อนนักเรียนหากต้องการพบแพทย์

พื้นที่มหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยอย่างไร

มหาวิทยาลัยทัฟส์มีสถานีตำรวจเป็นของตัวเอง ซึ่งดูแลเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ทัฟส์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในบริเวณชานเมืองของบอสตัน เราแนะนำให้นักเรียนจับคู่หรือจับกลุ่มเดินด้วยกันเสมอเมื่อออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ชีวิตในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยเป็นเช่นใด

นักเรียนจะได้อยู่ในหอพักของทัฟส์ร่วมกับนักเรียนอื่น ๆ และมีผู้ดูแลที่พักเป็นนักเรียนระดับวิทยาลัยหรือเพิ่งจบการศึกษาจากทัฟส์หรือวิทยาลัยอื่น ๆ ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ห้ามมิให้มีการนำยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่หอพักโดยเด็ดขาด การดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ถือเป็นการทำผิดกฎหมาย    

นักเรียนของฉันสามารถอยู่ห้องเดียวกันกับเพื่อนของตัวเองได้หรือไม่

เราส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่น เพื่อฝึกภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในหอพัก หากนักเรียนของคุณปรารถนาจะอยู่ใกล้กับเพื่อน นักเรียนสามารถระบุความต้องการนี้ลงในแบบฟอร์มการสมัครของนักเรียน

นักเรียนของฉันสามารถอยู่ในห้องคนเดียวได้หรือไม่

สำหรับหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถเลือกที่จะอยู่ในห้องคนเดียวโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรระดับมัธยม นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องร่วมกับนักเรียนอื่นอีกหนึ่งคนในเกือบทุกกรณี

นักเรียนของฉันสามารถไปค้างคืนนอกมหาวิทยาลัยกับเพื่อนของเขาได้หรือไม่

นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถไปค้างคืนนอกมหาวิทยาลัยได้ เมื่อไปกับผู้ดูแลที่มีอายุ 26 ปีขี้นไป ผู้ปกครองจะต้องกรอกแบบฟอร์มอนุญาตการค้างคืน (Overnight Permission Form) โดยยินยอมให้นักเรียนไปพักกับผู้ดูแลที่ระบุ นอกจากนี้ นักเรียนของคุณยังต้องกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตค้างคืน (Overnight Request Form) ล่วงหน้าและให้ผู้ดูแลลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเมื่อมารับนักเรียน นักเรียนที่อายุมากกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไปค้างคืนนอกมหาวิทยาลัย

พันธมิตรของมหาวิทยาลัย

เป็นเวลากว่า 40 ปีที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษา และการฝึกอบรมให้กับพันธมิตรของเราทั่วโลก หลักสูตรของเราไม่ได้เป็นหลักสูตรตายตัวและสามารถสอนได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของคุณ

พันธมิตรปัจจุบันที่เราอยากนำเสนอ

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Normal University)

ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เราได้ร่วมมือกับทัฟส์ซัมเมอร์เซสชั่น (Tufts Summer Session) และสถาบันคอนฟิวเชียส (Confucius Institute) เพื่อมอบหลักสูตรเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง นักศึกษาจากวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจลีหยุ่นของ BNU สมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนและพักอาศัยในพื้นที่มหวิทยาลัยทัฟส์ในเมดฟอร์ด โดยมีพนักงานของเราดูแลอย่างดี หลักสูตรนี้ นอกจากจะมีการศึกษาในสถานที่แล้ว ยังให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่เกรทเตอร์บอสตันอีกด้วย

เกรตวัน เอดูเคชัน กรุ๊ป (GreatOne Education Group)

Trong khuôn khổ hợp tác với GreatOne Education Group, Co., Ltd., chúng tôi đã xây dựng Chương trình Dự bị Đại học - University Preparatory Program (UPP) cho các học sinh trung học tại Trung Quốc muốn trải nghiệm đời sống học thuật ở Mỹ. Khóa học xem xét các chương trình giảng dạy từ cả hệ thống giáo dục Mỹ và Trung Quốc.

UPP là trải nghiệm ba năm cho phép học viên cải thiện các kỹ năng Anh ngữ của mình khi chuẩn bị hồ sơ và nhập học vào các trường đại học và cao đẳng trên toàn nước Mỹ. Hai năm đầu tiên, được biết đến với tên gọi là Chương trình Cầu nối Hoa-Mỹ, cung cấp các lớp học đặc biệt tại Trường Ngoại ngữ Vũ Hán với các giảng viên Trung Quốc và Mỹ chuyên biệt. Sau đó, sinh viên sẽ dành một năm tại Trường đại học Tufts để học tập thêm và chuẩn bị cho đại học. Chương trình giảng dạy nghiêm ngặt của khóa học chuẩn bị hành trang cho sinh viên trước những thử thách của các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

มหาวิทยาลัยคานาซาวะ (Kanazawa University)

เราได้ทำสัญญาสี่ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) กับมหาวิทยาลัยคานาซาวะ เพื่อสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษฉบับซุปเปอร์โกลบอล (Super Global English Language Programs Series) ภารกิจร่วมกันของเรา คือ การมอบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงให้แก่ภาควิชา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคานาซาวะ และช่วยเหลือในความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะมีความเป็นสากลมากขึ้น เรากำลังร่วมมือกันสร้างมหาวิทยาลัยคานาซาวะให้เป็นผู้นำด้านวิชาการและการวิจัยในระดับโลก และสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ความร่วมมือในปัจจุบันของเราได้แก่หลักสูตรดังต่อไปนี้:

 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ - เป็นหลักสูตรเชิงทักษะสำหรับพนักงานที่ให้ความสนใจในหัวข้อการบริหารธุรกิจ (รวมถึงการเงิน) ทักษะการนำเสนองาน การตลาดและการโฆษณา การเจรจาต่อรอง และการต้อนรับแขก
 • การพัฒนาภาควิชา - เน้นการพัฒนาด้านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการวิเคราะห์รูปแบบเละแผนการเกี่ยวกับวิธีการสอน
 • การพัฒนานักศึกษา - เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการออกไปศึกษายังประเทศต่างๆ นอกญี่ปุ่น
 • การประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นทุก ๆ สองปี - การร่วมมือกันนำเสนองานวิจัยโดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยคานาซาวะและมหาวิทยาลัยทัฟส์ ซึ่งจัดขึ้นในวิทยาเขตเมดฟอร์ด

ปรับแต่งหลักสูตร

เราจะทำงานร่วมกับสถาบันหรือตัวแทนการศึกษาของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการทางด้านภาษาที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มของคุณ

การพัฒนาภาควิชา

หลักสูตรพัฒนาภาควิชาสร้างขึ้นสำหรับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ที่สนใจพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งการวิเคราะห์รูปแบบเละแผนการเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นและเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้นด้วย เนื้อหาของหลักสูตรนี้ใช้การวิจัยจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการศึกษา

หลักสูตรก่อนเข้าวิทยาลัย

หลักสูตรก่อนเข้าวิทยาลัยได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการสมัครและการเข้าสู่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐฯ นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น หลักสูตรที่เคร่งครัดนี้ยังแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับระบบการศึกษาของอเมริกา และนำเสนอหลักสูตรเชิงเนื้อหาเพื่อเตรียมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษา

การพัฒนาด้านวิชาชีพ

หลักสูตรการพัฒนาด้านวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจด้วยทักษะในการสื่อสาร ตัวหลักสูตรอาจรวมถึงการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การตลาดและการโฆษณา และการเงิน

การฝึกอบรมครู

หลักสูตรฝึกอบรมครูได้รับการออกแบบมาสำหรับครูที่สอนตั้งแต่ระดับประถมนไปจนถึงระดับมัธยม หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งรวมการสอนในห้องเรียนภาคฤดูร้อนเข้ากับการฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ซึ่งไม่ใช่ภาคบังคับ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมนำวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในสถาบันที่ตนเองสอน แต่ละขั้นตอนจะรวมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และทบทวนองค์ประกอบสำคัญของศาสตร์การสอน

โปรดทราบ หลักสูตรนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

หลักสูตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

หลักสูตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาในออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐฯ ให้ประสบความสำเร็จ บทเรียนอาจเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐาน ความสามารถเชิงวัฒนธรรม และกลยุทธ์ด้านการศึกษา

หลักสูตรภาคฤดูหนาวและภาคฤดูใบไม้ผลิ

หลักสูตรภาคฤดูหนาวและภาคฤดูใบไม้ผลิเป็นหลักสูตรสองหรือสามสัปดาห์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเปิดสอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม หลักสูตรนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเชิงวิชาการของกลุ่มของคุณได้ เรามอบหลักสูตรเชิงวิชาการที่เข้มงวด รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เน้นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอเมริกา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ที่อยู่ไปรษณีย์:
Tufts International Programs and Partnerships
200 Boston Ave, Suite 3875
Medford, MA 02155

โทรศัพท์: 617-627-2493
หากมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาโทร 617-627-6911

อีเมล: esl@tufts.edu

เวลาทำการ: 9:00 - 17:00 น.